Genel Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği ve Amaç
Merkezi Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Plastik OSB Mahallesi, 7.Cadde
No:7 Menemen/ İzmir adresinde bulunan, İzmir/ Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 138393
Sicil Numarası ve 0055043054700014 Mersis Numarası ile kayıtlı Alp Kauçuk Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi’nin (“Şirket”, “Alp Kauçuk” veya “Veri Sorumlusu”) olarak, kişisel verilerinizin
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve
saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle
sağlamaktayız.


Alp Kauçuk olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere karşı
“veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz Hizmet
Sağlayıcılarımızı, Hizmet Sağlayıcı Çalışanlarımızı, Tedarikçilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı,
Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi ve Potansiyel Müşterilerimizi kişisel verilerini toplama, işleme,
amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek
isteriz.


2. Kişisel Verinin Tanımı
Kişisel veri, Kanun’un 3. maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek
kişiye ilişkin her türlü bilgi olup, işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi
oluşturmaktadır.


3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Alp Kauçuk veya Alp Kauçuk adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler
tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel
verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.


4. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Veri Sorumlusu’nun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun başta olmak üzere,
ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni,
kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Veri Sorumlusu ile iş
ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin
belirlenmesi ve uygulanmasıdır.


Siz Müşterilerimizin kişisel verileri Alp Kauçuk tarafından Kanun’un 5/2-a maddesinde düzenlenen
“Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2-c maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması.” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

> Kimlik Verileriniz (Ad Soy ad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası ve Kayıtlı olunan Vergi Dairesi)

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  Amaçlarıyla işlenmektedir.

> İletişim Verileriniz (Adres Bilgisi, Telefon Numarası)

 •  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 •  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Talep / Şikayetlerin Takibi
 •  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> Finans Verileriniz (IBAN Numarası, Çek, senet fatura bilgileri, Banka Hesap Numarası)

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> Hukuki işlem veriniz (Dava ve icra dosyası bilgileri)

 •  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 •  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 •  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> İmza veriniz

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Siz Potansiyel Müşterilerimizin kişisel verileri Alp Kauçuk tarafından Kanun’un 5/2-a maddesinde
düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2-c maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması.” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak
işlenmektedir:

> Kimlik Verileriniz (Ad Soy ad)

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam/Promosyon/Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> İletişim Verileriniz (Adres Bilgisi, E-Posta adresi, Telefon Numarası)

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam/Promosyon/Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Siz Ziyaretçilerimizin kişisel verileri Alp Kauçuk tarafından Kanun’un 5/2-f maddesinde düzenlenen
“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili
olarak işlenmektedir:
> Fiziksel Mekân Güvenliğine ilişkin verileriniz (Kamera Kaydı)

 •  Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 •  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 •  Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 •  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> Kimlik verileriniz (Ad Soy ad)

 •  Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> Mesleki Deneyim (Çalışılan İş yeri Adı)

 •  Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 •  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 •  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 •  Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Siz Tedarikçilerimizin kişisel verileri Alp Kauçuk tarafından Kanun’un 5/2-a maddesinde düzenlenen
“Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2-c maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması.” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

> Kimlik Verileriniz (T.C. Kimlik Numarası, Ad Soy ad)

 •  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> İletişim Verileriniz (Telefon Numarası, E posta Adresi, Adres Bilgileri, Faks Numarası)

 •  Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 •  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

>Fiziksel mekân güvenliği ve imza verileri (kamera kaydı)

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> Hukuki İşlem (Dava ve İcra Dosyası Bilgileri)

 •  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 •  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> İmza verileriniz

 •  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Siz Tedarikçi Çalışanlarımızın kişisel verileri Alp Kauçuk tarafından Kanun’un 5/2-a maddesinde
düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 5/2-c maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması.” ve 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

> Kimlik Verileriniz (T.C. Kimlik Numarası, Ad Soy ad)

 •  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> İletişim Verileriniz (Adres Bilgileri, Telefon Numarası, Faks Numarası)

 •  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Talep / Şikayetlerin Takibi
 •  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> Fiziksel mekân güvenliği ve imza verileri (kamera kaydı)

 •  Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 •  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 •  Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 •  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> İmza verileriniz

 •  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Siz Hizmet Sağlayıcılarımızın kişisel verileri Alp Kauçuk tarafından Kanun’un 5/2-f maddesinde
düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla
ilişkili olarak işlenmektedir:

> Kimlik Verileriniz (Ad Soy ad, Kaşe Bilgileri, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası ve
Kayıtlı olunan Vergi Dairesi)

 •  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> İletişim Verileriniz (Telefon Numarası, Adresi Bilgisi, E posta Adresi)

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  Amaçlarıyla işlenmektedir.

> Hukuki İşlem (Dava ve İcra Dosyası Bilgileri)

 •  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 •  Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> Fiziksel Mekân Güvenliğine ilişkin verileriniz (Kamera Kaydı)

 •  Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 •  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 •  Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 •  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> Finans Verileriniz (IBAN Numarası, Banka Hesap Numarası)

 •  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> İmza Verileriniz (imza)

 •  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Siz Hizmet Sağlayıcı Çalışanlarımızın kişisel verileri Alp Kauçuk tarafından Kanun’un 5/2-a
maddesinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2-c maddesinde düzenlenen “Bir
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla
ilişkili olarak işlenmektedir:

> Kimlik (Ad Soy ad, T.C. Kimlik No)

 • o Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • o Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • o İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • o İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> İletişim Verileriniz (E posta adresi, Adres Bilgisi, Faks Numarası, Telefon Numarası)

 • o İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • o Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • o İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • o Talep / Şikayetlerin Takibi
 • o Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> Fiziksel Mekân Güvenliğine ilişkin verileriniz (Kamera Kaydı)

 • o Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • o Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • o Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • o Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

> İmza Verileriniz (imza)

 • o Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • o İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • o Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • o Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Alp Kauçuk olarak, veri sorumlusu sıfatı ile Kanun’un 5. maddesinde yer alan hukuka uygunluk
sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir,
kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol
edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili
kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; Alp Kauçuk, kişisel
verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru
amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen
veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel
verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın
varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi
halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.
Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere
“https://www.alpkaucuk.com” web adresinde paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve
işlenmesi politikalarından ulaşabilirsiniz.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması
Alp Kauçuk tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde açıklanan
amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, yurtiçindeki resmi merciler, yargı mercileri ve
düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve kanunen yetkili kamu kurumlarına, Kanun’un 5. maddesinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından
“https://www.alpkaucuk.com” web adresinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve
işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak
aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,

 •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
 •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
  kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
  gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini
  isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
  giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 • Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman Alp Kauçuk yönetimi ile iletişime
  geçebilirsiniz.

Kanun’dan doğan talepler “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Yukarıda
belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11.
maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren
talebinizi; “https://www.alpkaucuk.com” web adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu
doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk
Plastik OSB Mahallesi, 7.Cadde No:7 Menemen/ İzmir adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya
elektronik olarak alpkaucuk@hs01.kep.tr adresine veya kvkk@alpkaucuk.com e-mail adresine
iletebilir veya Kanun’un 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek
diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en
geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret
nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.
Alp Kauçuk’a ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır.
Bu bağlamda Alp Kauçuk, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını
kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

7. Seçme Olanakları
Verilerinizden, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda yararlanmak arzusundayız. Bu konuda onay
vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde kanunen
işlenmesi zorunlu olmadıkça işlenmesini durdurabilir ve talebinize göre imha politikalarını
uygulayabiliriz.

8. Veri Güvenliği
Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka
aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve
yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve idari açıdan güvenlik
önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme
içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı
olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan : Alp Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Mersis No : 0055043054700014
Telefon Numarası : +90 232 328 15 99
Faks Numarası : +90 232 328 15 96
Posta Adresi : Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi,
Atatürk Plastik OSB Mahallesi, 7.Cadde No:7
Menemen/ İzmir
E-posta adresi : kvkk@alpkaucuk.com
Kep Adresi : alpkaucuk@hs01.kep.tr