İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.  

Başvuru sahibi olarak taleplerinizi, bu forma ek olarak yazılı formatta, bizlere daha önceden bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz veya kayıtlı e-posta aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Yazılı olarak başvurularınızda talebinizi aşağıda yer alan adreslerimize iletebilirsiniz:

Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınıza, Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıt vermekteyiz. Yanıtlarımız Kanun’un aynı maddesi hükmü gereğince talebinize istinaden yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bahse konu haklarınıza ilişkin veri sorumlusu sıfatını taşıyan yapılacak başvurularınız için aşağıdaki alanların doldurulmasını rica ederiz.

Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim ve Soy isim

:

Uyruk

:

T.C. Kimlik Numarası / Yabancı Kimlik numarası /

Pasaport Numarası

:

Telefon Numarası

:

E- Posta Adresi

:

Kayıtlı E-Posta Adresi

:

Adres (Ev/ İş)

:

Lütfen Alp Kauçuk ile olan ilişkinizi belirtiniz. (personel, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, ziyaretçi, hissedar, müşteri, potansiyel müşteri gibi)

Lütfen Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki talebinizi aşağıdan seçerek gerekmesi halinde detaylı olarak açıklayınız:

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum. (Lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz.)

Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. (lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz.)

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: (Herhangi bir yöntem bildirilmediği takdirde başvuru yapılan yöntem ile cevap verilecektir.)

 Adresime posta yoluyla gönderilmesini istiyorum.

 KEP adresime gönderilmesini istiyorum. (Kayıtlı e-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

İşbu başvuru formu, Alp Kauçuk ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Alp Kauçuk tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Kanun uyarınca ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında başvurunuzun bizlere ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak değerlendirilecektir. İlettiğiniz başvurularınız değerlendirmelerimiz neticesinde tarafımızca kabul edilecek; ilettiğiniz başvuru içerisinde eksik bir bilgi mevcut olması durumunda talebiniz tarafımızca reddedilebilecektir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Alp Kauçuk ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Bu hususta sizi bilgilendirip eksik bilgilerinizi tamamlamanız üzere sizlerden talep ettiğimiz bilgileri tarafınıza ileteceğiz.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Alp Kauçuk, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Alp Kauçuk olarak başvuru ile ilettiğiniz bilgileriniz, bu form ile kayıt altına alınacak ve veri kategorisi bazında belirlediğimiz imha süreleri dolduğunda verileriniz gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak tarafımızdan silinecektir.

Başvuru sonuçlarınız, taramalarımız ve rapor üretme sürecimiz içerisinde ayrıca bir maliyet gerektiriyor ise, Tebliğ’in 7. Maddesinde belirtilen ücretler tarafınızdan tahsis edilebilecektir.

Unvan                        : Alp Kauçuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No                 : 0055043054700014

Telefon Numarası        : +90 232 328 15 99

Faks Numarası        : +90 232 328 15 96

Posta Adresi                : Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi,

Atatürk Plastik OSB Mahallesi, 7.Cadde No:7

Menemen/ İzmir

E-posta adresi                : kvkk@alpkaucuk.com  

Kep Adresi                : alpkaucuk@hs01.kep.tr

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

 Adı Soyadı :

 Başvuru Tarihi :

 İmza :